Wareco

Wareco Ingenieurs

Wij zijn een bureau dat zich richt op de vakgebieden bodem, water en funderingen. Met zo’n 70 collega’s werken we aan vraagstukken en problemen in bebouwd gebied. Een actueel thema waar we ons veel mee bezig houden, is het klimaatbestendig maken van steden en dorpen.  

We zijn trots op de grote, toonaangevende projecten waarbij onze expertise werd ingeroepen (o.a. Rijksmuseum en Vondelpark Amsterdam), maar zien ook uitdaging in kleinschalige problemen.

Specialisten

We hebben een intern opleidingsprogramma voor nieuwe adviseurs. Als beginner leer je in de praktijk alles van het vakgebied onder begeleiding van een mentor. Als je de materie beheerst, ga je projecten leiden of word je specialist.

Onze ambitie

Werken bij Wareco betekent bezig zijn met uitdagende projecten, kennis delen, kwaliteit leveren en groeien.

Onze adviseurs vergaren steeds nieuwe kennis en ontwikkelen nieuwe onderzoeks- en ontwerpmethoden. Zo ontstaan vernieuwende oplossingen voor wateroverlast, bodemvraagstukken en funderingsproblemen. 

We staan voor: professionaliteit, innovatief denken en onderlinge betrokkenheid. Maar bij Wareco is ook de sfeer heel belangrijk waardoor we vooral ook  met heel veel plezier samenwerken aan onze projecten.

Click on the Wareco logo on the right to visit their website.


English

We are a firm that focusses on the following fields: soil, water, and foundations. With around 70 colleague’s we work on cases and problems in the urban area. A current subject we are currently working on is the climate proofing of cities and villages.

We are proud of the big, defining project at which we were able to apply our expertise (e.g. Rijksmuseum and Vondelpark Amsterdam), but we also see challenges in small projects.

Specialists

We have an internal training program for new advisors. As a beginner, you learn everything in practice with regards to your field under the supervision of a mentor. Once you master the subject matter, you will lead projects and you’ll become a specialist

Our ambitions

Working at Wareco means being actively involved with challenging projects, sharing knowledge, provide quality and grow

Our advisors gain new insights and develop new research and design methods. This is how innovative solutions for flooding, soil issues, and foundation issues are created.

​​​We stand for: professionality, innovative thinking, and mutual involvement. But at Wareco, ambiance is also very important, this is why we also gain plenty of fulfillment and joy from working together on our projects.

Wareco_logo.jpg